awam1warga new

Strategi

 

Untuk mencapai Objektif BPL, strategi-strategi yang dilaksanakan adalah seperti berikut:

 

  • Memadankan perancangan tenaga manusia dengan pembangunan perkhidmatan kesihatan
  • Mengekalkan kerjasama rapat KKM dengan agensi-agensi pusat, Kementerian Pengajian Tinggi, IPTA/IPTS serta lain-lain agensi yang berkaitan dalam menangani isu-isu pembangunan sumber manusia kesihatan
  • Menentukan pengambilan pelatih ASKB dan pengeluarannya mencapai sasaran
  • Menambahkan atau menaik taraf kemudahan dan infrastruktur kolej untuk menampung pengambilan pelatih yang bertambah
  • Berusaha untuk meningkatkan lagi keberkesanan pembelajaran dan pengajaran
  • Melahirkan ASKB terlatih yang berpengetahuan, berkemahiran dan menghayati budaya kerja cemerlang, berteraskan kepada nilai-nilai penyayang, semangat kerja berpasukan dan profesionalisme luhur
  • Memperluas dan mempelbagaikan program latihan tempatan, disentralisasi program-program latihan Pos Basik dan mempertingkatkan peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran melalui konsep life long learning dan credentialing
  • Mengkaji semula secara berkala program-program latihan yang sedang dijalankan termasuk kurikulum latihan untuk memenuhi kehendak dan keperluan semasa dan masa depan
  • Memantapkan dan memperkukuhkan proses penilaian yang dapat menjamin pengeluaran pelatih yang berkualiti
  • Menambah peluang-peluang latihan bagi personel KKM

Print Email